Aller au contenu principal

Benelux conferencie 2018 - DocumentatieDOCUMENTATIE

Op 22 en 23 november 2018 heeft de Benelux-Conferentie over het thema ‘Leren leven binnen de grenzen van onze Aarde’ in Brussel plaatsgevonden. Hieronder vindt u alle verslagen van de uiteenzettingen, workshops alsmede de synthese van deze dagen terug.

In 2050 zal ruim 60% van de bevolking in de stad wonen. Zullen de mensen er binnen de voor de planeet aanvaardbare grenzen wonen? Zullen alle stedelingen kunnen profiteren van een voldoende levenskwaliteit?

Vandaag denken we bij het leven in de stad aan congestie en luchtverontreiniging, beton en de grotere impact van klimaatderegulering, bevolkingsgroei en toenemende ongelijkheid, overconsumptie en afval, gebrek aan groenvoorzieningen, … De inwoners en de problemen, en dus ook de oplossingen, zijn in de stedelijke agglomeraties geconcentreerd.

Zo gedijen in de stad vernieuwingen op het vlak van duurzame gebouwen, energie- en voedselproductie, koolstofvrije gemeenschapsvoorzieningen, infrastructuur voor voetgangers en fietsers en ecologische netwerken. Via transitie-initiatieven verkrijgen wijken een grotere slagvaardigheid. Er worden samenwerkingsverbanden en ruildiensten opgezet. De circulaire economie vindt ontwikkelingskansen. Overal ter wereld bedenken bewoners, bedrijven en instellingen stedelijke levenswijzen die veerkrachtiger zijn en die de klimaatopwarming kunnen ombuigen door het milieu te regenereren.

Om veerkracht en regeneratie te bereiken, is educatie een essentiële hefboom. De uitdaging is drieledig: bijdragen tot de herijking van onze culturele horizon door de emotionele banden met het milieu te vernieuwen, sleutels voor inzicht in de complexiteit van onze planeet en haar bewoners doorgeven, de vaardigheden, ethiek en attitudes ontwikkelen die nodig zijn om keuzes te maken over beroepen, levenswijzen en betrokkenheid. Op het gebied van educatie zijn de problemen en de oplossingen eveneens in de steden geconcentreerd!
DONDERDAG 22 NOVEMBER : CYCLUS VAN DRIE VOORDRACHTEN

We starten de conferentie met drie inleiders die een vergelijkende kijk geven op de huidige en toekomstige uitdagingen voor de stad, alsook op de – wellicht nodige – veranderingen in onze educatieve beroepspraktijken.

Download de synthese van de uiteenzettingen

 

“Kan de stad de wereld redden?”

Door Eric Corijn (filosoof en socioloog, directeur van Brussels Academy...)

Het merendeel van de mensheid woont in steden. En die steden worden almaar groter. Daar ontstaan de grote uitdagingen voor onze Aarde en daar moeten die worden opgelost. Er worden ons drie mondiale uitdagingen voorgelegd: onze relatie tot de natuur, de grote maatschappelijke ongelijkheid en multiculturaliteit. Deze uitdagingen structureren het stedelijk project. 

“Welke educatie(s) voor transitiesteden?”

Door Benoît Galand (doctor in de psychologie en professor in de educatieve wetenschappen aan de UCLouvain)

Wat zouden de educatieve uitdagingen in de wereld van morgen zijn? Waarover hebben (zullen) onze kinderen educatie nodig (hebben)? Wat kan van educatie in het licht van de aanstaande uitdagingen worden verwacht? Kan educatie bijdragen tot gedragsverandering? Welke rol spelen kennis en emoties in dit verband? Hoe kunnen onze educatieve activiteiten deze verandering bespoedigen? In deze presentatie wordt ingegaan op de manier waarop psychologisch onderzoek deze verschillende vraagstellingen inzichtelijk maakt. 

“Voor welke toekomstige uitdagingen staat NME in deze veranderende wereld, een wereld in transitie?”

Door Lucie Sauvé (via videoconferentie) (hoogleraar aan het departement Didactiek van de Universiteit van Québec te Montréal (UQAM), waar ze tevens directrice is van het onderzoekscentrum voor educatie en opleiding inzake milieu en ecoburgerschap – Centr’ErE)

Voor een kritisch, gemotiveerd en creatief ecoburgerschap … In het licht van de aard van de huidige sociaal-ecologische vraagstukken en op basis van talrijke reflexieve onderzoeken en experimenten stelt Lucie Sauvé ons een updating voor van verscheidene fundamenten en bronnen van inspiratie voor de milieueducatieve aanpak.Het programma

Download het hier


Organisatoren


Deze Benelux-conferentie wordt gecoördineerd door Réseau IDée


In nauwe samenwerking met:


In samenwerking met: